എച്ച്ആർഡിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണങ്ങൾ/പരിശീലനം/ഇന്റൺഷിപ്പ് എന്നിവയ്ക്ക്

A& HRD ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, സ്റ്റീൽ & ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫോർജിംഗ്സ് ലിമിറ്റഡ്. അത്താണി, തൃശൂർ, കേരളം, ഇന്ത്യ-680581

siflhrd@gmail.com
0487-2201734
9400000631

FOR BUSINESS RELATED ENQUIRIES KINDLY CONTACT

STEEL AND INDUSTRIAL FORGINGS LIMITED, ATHANI,THRISSUR,KERALA, INDIA-680581

sifl.gm.mktg@gmail.com
0487-2202385
9400000640

CONTACT OUR PURCHASE DEPARTMENT

MMD,SIFL,ATHANI ,THRISSUR -680581

siflspares@gmail.com
0487-2201362
9400000632

Get in Touch

divi discount
map for website